GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Pokyny k súťaži Geografickej olympiády (GO) v kategórii Z pre stredné školy 2022

Školské kolo GO Z tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min. Súťaží sa online na internete. Každý súťažiaci dostane zadanie osobne na mailovú adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári. Úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna alebo na doplnenie krátkej odpovede. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc. O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje: 1) počet správne zodpovedaných otázok, 2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede. Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky. Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.

Účasť v súťaži Jednotlivci, žiaci stredných škôl a 8-ročných gymnázií a môžu sa jej zúčastniť aj žiaci 5.-9. ročníka ZŠ.

Organizácia Školské kolo bude v roku 2022 prebiehať 18. 2. 2022 v piatok od 14.00 do 15.00. Zaregistrovať sa možno vyplnením formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDtEGOG-Bnsuqwnyoo2j9KjwKQucoXefU5mvRoBYPiB_nUTw/viewform Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 18. 2. o 19.00 a výsledky súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 25. 2. 2022 (do 10.00) na stránke IUVENTy, na stranke https://www.zmaturuj.com/ FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk Do krajského kola postupujú všetci súťažiaci, ktorí získajú 20 a viac bodov. Krajské kolo GO v kategóriách A, B, Z sa uskutoční 1. 4. 2022 online formou. Pokyny pre kategórie A, B, Z budú zverejnené do 15. 3. 2022.

Poznáme svet a Slovensko? Výskum Súčasne so školským kolom GO uskutoční Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov ako aj Expedičná sekcia Slovenskej geografickej spoločnosti výskum poznania sveta a Slovenska na základe dotazníka, ktorý bude zaslaný účastníkom súťaže (a ich pedagógom) a je nepovinnou súčasťou súťaže. Umožní však získať informácie o tom, ako poznajú naši študenti svet a Slovensko. Prosíme vás, pomôžte nám zrealizovať ho a vyplňte dotazník, ktorý vám emailom doručíme na budúci týždeň. Všetkých snáď budú zaujímať jeho výsledky a tie budú zverejnené.

Literatúra pre testy na Geografickú olympiádu Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008 Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009 Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004 Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010 Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 2. vydanie, 2021, ISBN: 978-80-8067-324-6 Tolmáči, L., Magula, A. a kol: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 2021, ISBN: 978-80-8067-324-6 Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009 Tolmáči, L., Magula, A.: Svet v dátach 2020, Mapa Slovakia plus, Bratislava, 2021 Vaňková, Z.: Geografia 1, Pracovný zošit pre 1. ročník gymnázií, Mapa Slovakia plus, Bratislava 2018, ISBN 978-80-8067-322-2

50. ročník Geografickej olympiády – ceny pre súťažiacich a pedagógov

Najúspešnejší riešiteľ/riešiteľka GO v ročníku 2021/2022 sa zúčastní na expedícii Maldivy 2023.

Druhý/á v poradí pôjde v roku 2023 na Island.

Tretia cena bude exkurzia na Plitvické jazerá na jeseň roku 2022

Ďalšou cenou pre 50 účastníkov (30 súťažiacich a 20 učiteľov – dozor pre žiakov zabezpečí IUVENTA a dozor pre učiteľov predseda Slovenskej komisie GO) bude exkurzia GO-L do prekrásneho Českého Krumlova, na Šumavu a do doliny Wachau. Účastníci exkurzie GO-L budú vybratí na základe: • Prví traja súťažiaci v Celoštátnom kole GO-50 v kategóriách A, B, Z a ich pedagógovia. • Víťazi krajských kôl (za všetky kraje) v kategórii Z. • 8 pedagógov (jeden za každý kraj) s najvyšším počtom študentov, ktorí sa zúčastnia školského kola GO v kategórii Z a dvaja s najvyšším počtom súťažiacich v krajskom kole GO v kategóriách A, B. • Ostatní účastníci GO-L budú vybratí na základe rozhodnutia Slovenskej komisie GO 2022.

Najúspešnejší súťažiaci/a v kategórii ZŠ pôjde na Plitvické jazerá. Samozrejme účasť na expedíciách a exkurziách je dobrovoľná a neprenosná na iné osoby. Okrem cien, ktoré súvisia s poznávaním a zážitkami, dostanú najúspešnejší súťažiaci ceny v kategóriách: najlepšia práca v kategórii A, najlepšia práca v kategórii B, najlepšie výsledky praktického testu v kategórii Z, najlepšie vypracované mapy, najúspešnejší pedagóg GO-50. Ceny pre nich venujú dekani viacerých fakúlt slovenských univerzít, významné vydavateľstvá, renomované firmy, prezident Slovenskej geografickej spoločnosti a možno aj ďalší podporovatelia geografie . Prihlásiť sa do súťaže možno vyplnením dotazníka (vypĺňajte ho len raz):

Geografická olympiáda GO-50 (google.com)