Povedali o nás

Pracovné zošity z geografie využívame niekoľko rokov a sme s nimi spokojní. Okrem rozvíjania a upevňovania poznatkov žiakov umožňujú aj rozvoj predmetových kompetencií a medzipredmetových vzťahov. Rôznorodosť úloh dáva učiteľovi priestor na diferencovaný prístup pre samostatnú prácu žiakov, či už v rámci individuálnej práce na hodine, resp. aj vo forme domácej prípravy žiakov na hodiny geografie. Pracovné zošity zároveň predstavujú aj vhodnú pomôcku v rámci prípravy žiakov na predmetové súťaže.
Základná škola, Topoľová, Nitra
Pracovne zošity z geografie používa aj naša škola už veľmi dlhé roky a sme nesmierne radi, že sú vždy krajšie, bohatšie, farebnejšie a hlavne že idú s dobou! Deti, aj my učitelia sme s nimi nadmieru spokojní, a preto ich vrele odporúčame aj ostatným kolegom.
Základná škola, Fatranská, Nitra
Pracovné zošity využívame už niekoľko rokov a stále sme s nimi spokojní. Su určené na samostatnú prácu, prácu vo dvojiciach a pri kombinácii s prácou s atlasom. Domáca príprava žiakov sa využitím pracovných zošitov stáva zaujímavejšou a komlexnejšou. Pre učiteľou je inšpiráciou na prípravu na vyučovaciu hodinu a výborným zdrojom pomocných materiálov, pre žiaka je miestom kde nájde potrebné informácie a pre rodičov je pomocníkom pri kontrole získaných vedomostí a zručností. Druhý rok využívame aj portál www.eucenie.sk, kde využívame najmä knižnicu elektronických máp. Žiaci majú elektronické mapy po prihlásení k dispozícii i doma.
Základná škola, Dobrá Niva
So spoločnosťou MAPA Slovakia spolupracujeme už niekoľko rokov pri nákupe pracovných zošitov z matematiky pre 5. - 9. ročník ZŠ. So spoluprácou sme maximálne spokojní. Pracovné zošity sú aktualizované, prehľadné, veľmi dobre spracované po odbornej aj estetickej stránke. Využitie zošitov vzhľadom na dobrý výber úloh z jednotlivých tematických celkov je veľmi dobré. Využívame ich v škole a sú aj výborným pomocníkom pri domácej príprave žiakov. Pri objednávaní pracovných zošitov sa vždy stretávame s veľkou ochotou, ústretovým a profesionálnym prístupom pracovníkov spoločnosti.
Základná škola s MŠ, Podzávoz, Čadca
Pracovné zošity z matematiky a geografie používame už niekoľko rokov . Sme s nimi spokojní. Matematické zošity využívame na samostatnú prácu, prácu vo dvojiciach a na precvičovanie učiva. Geografické zošity sú vhodné na domácu prípravu žiakov, hľadanie informácií na internete a dopĺňanie slepých máp pri kombinácii s prácou s atlasom. Pracovné zošity sa dajú tiež vhodne využiť pri zadávaní domácich úloh a rodičia v nich nájdu dostatok úloh na precvičovanie učiva. Určite si ich objednáme aj na ďalší školský rok.
Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda
Pracovné zošity využívame už niekoľko rokov. Začínali sme s geografiou a biológiou. Zošity postupne prechádzali zmenami obsahovými i dizajnovými do dnešnej podoby, ktorá dáva žiakom väčší priestor k rozvíjaniu jednotlivých kompetencií. Zaujala aj farebná verzia, ktorá vyhovuje súčasnej mladej generácii. Žiakom sa so zošitmi pracuje veľmi dobre, o čom svedčí aj fakt, že pri zošitoch zostávajú počas celého nižšieho stredného vzdelávania a záujem prerástol aj do využívania pracovných zošitov z chémie, fyziky, matematiky, slovenského jazyka a najnovšie aj dejepisu.
Spojená škola, Nitrianske Pravno
Pracovné zošity využívame už niekoľko rokov a sme s nimi veľmi spokojní. Sú výbornou pomôckou pre učiteľa pri získaní inšpirácie k spestreniu vyučovacej hodiny a aj pre žiakov ako v škole, tak aj doma pri precvičovaní si získaných vedomostí. Okrem iného oceňujeme ich cenovú dostupnosť a fakt, že korešpondujú s ŠVP. Vrele odporúčame.
Základná škola, Malonecpalská ulica, Prievidza
S vydavateľstvom MAPA Slovakia spolupracujem niekoľko rokov pri nákupe pracovných zošitov z fyziky a z matematiky pre 2. stupeň ZŠ. Obsah pracovných zošitov je spracovaný v súlade s učebnými osnovami, pútavou formou pre žiakov a vyhovujú po odbornej stránke. Dobre sa s nimi pracuje na vyučovacej hodine, nakoľko učiteľ môže pri riešení úloh žiakom premietať zošit a riešenia úloh z webovej stránky spoločnosti. Okrem toho ich často používam na zadávanie domácej úlohy, ktorá je pre žiakov zaujimavá najmä vo fyzike. So zošitmi som spokojna nie len ja, ale aj žiaci a rodičia, a preto ich odporúčam aj ostatným učiteľom. A v konečnom dôsledku je aj cena prístupná pre žiakov, keďže si majú kupovať pracovné zošity z viacerých predmetov. A chcem ešte spomenúť výbornú spoluprácu s týmto vydavateľstvom. Milí kolegovia skúste, neoľutujete.
Základná škola, Nábrežie mládeže, Nitra
Pracovné zošity z fyziky a chémie používame na škole niekoľko rokov a sme s nimi spokojní. Dajú sa využiť na utvrdzovanie a opakovanie učiva. Pri praktických úlohách ponúkajú už predtlačené tabuľky a grafy, čo uľahčuje prácu žiakov. Pracovné zošity z fyziky ponúkajú rôzne obrázkové úlohy, pri ktorých riešení musia žiaci využiť nadobudnuté vedomosti. Pracovné zošity zabezpečujú rozvoj predmetových kompetencií a medzipredmetových vzťahov.Taktiež na škole využívame knižnicu elektronických máp. Výhodou týchto máp je ich priblíženie, zväčšenie. V rámci opakovania a orientácie na mape táto knižnica ponúka aj slepé mapy.Veľmi vyzdvihujeme a ďakujeme za spoluprácu pani Lucii Schmidtovej, za ochotu pri podávaní informácií a objednávkach.
Základná škola, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre
So spoločnosťou MAPA Slovakia spolupracujeme už niekoľko rokov a sme maximálne spokojní, vždy sa stretávame s veľkou ochotou, ústretovým a profesionálnym prístupom.Pracovné zošity sú aktualizované, prehľadné, veľmi dobre spracované po odbornej aj estetickej stránke, sú pomocníkom nielen pre žiakov pri preverovaní získaných vedomostí a zručností, ale potrebné informácie tu nájdu aj rodičia pri kontrole domácej úlohy.Pre učiteľov i žiakov je spolupráca s vami spestrením, obohatením i vhodnou motiváciou v rámci vyučovacej hodiny, v kombinácii - práca s atlasom je už neodmysliteľnou súčasťou práce v škole, skvelý doplňujúci učebný materiál.Mne osobne ako učiteľke geografie sa veľmi páčil a vysoko hodnotím aj geografický tvorivo - inteligenčný kvíz.Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, vážime si váš záujem a snahu pomôcť školám a posielame obrovské ĎAKUJEME všetkým pracovníkom spoločnosti MAPA Slovakia.
Základná škola, Lietavská Lúčka
Pracovný zošit z geografie od Mapa Slovakia používame už od 5. ročníka. Na hodinách geografie nám uľahčuje prácu, keďže obsahuje aj miniatlas, ktorý zodpovedá úlohám v pracovnom zošite a je prehľadný. Ďalšou výhodou tohto pracovného zošita sú zaujímavé úlohy PISA a geolympiáda, pomocou ktorých si precvičujeme naše znalosti a zručnosti. Výbornou pomôckou sú aj slepé mapy, pretože si môžeme precvičiť našu orientáciu na mapách. Sme veľmi vďačné, že máme možnosť používať takýto skvelý a prehľadný pracovný zošit.
ZŠ Komenského 307/22, Svidník, Žiaci 9. a : Julka, Kika, Tímea a Laura